LVI. In den derden dage was gemaect ene brulucht in Cana Galilee. ende dar was Jhesus moeder. ende Jhesus was dar ooc geroupen ende sine jongere ter brulucht ende dar gebrac wijns. Doe sprac Jhesus moeder te hem. si en hebben ghenen wijn. Ende Jhesus seide hare. wijf wat es mi enti. mine stonde nes noch niet comen. Doe sprac sijn moeder toten dienaren so wat hi u heet dat doet. Dar stonden ses kruken die dar geset waren na gewoneit der joden zuveringe die hilden somige te tween maten of te drien. Doe sprac Jhesus te hem. vullet die kruken met watre. ende si vulletse tote boven up. Doe seide hem Jhesus scept nu. ende draget den architiclino. endesi drougene hem. mar doe die architiclinus gesmaecte dat water dat wijn ghemaect was ende hine wiste niet wanen dat was. mar die dienaren wistent die water sciepen. Doe riep die architiclinus den brudegome ende sprac te hem. mensche geift ten eersten den goeden wijn. endi alsi dronken sijn so geift hi den crancsten. mar du hebs den besten wijn behouden tote nu. Dit dede Jhesus in den beginne sire tekene in Cana Galilee ende oppenbarde sine glorie. Ende sine jongere geloofden in hem.

 

 

 

II

 

                Des dorden daghes worden brulochten ghemaect in Cana Galilee ende Ihesus moeder was daer. Ihesus ende sine jongheren waren oec ter brulochten ghenoedt. Ende doe daer wijns ghebrac, seyde Ihesus moeder tot hem: Si en hebben ghenen wijn. Ihesus seyde tot hoer: Wijf, wat is des di ende mi? Mijn ure en quam noch niet. Doe seyde sijn moeder den dienres: Soe wat hi u seghet, dat doet! Daer waren zees stenen cruken gheset nader Joden zuveringhe, ende eelc hielt twevoudighe maten of drievoudighe. Ende Ihesus seyde hem: Vollet die cruken mit water. Ende si voldense al totten oversten. Ende Ihesus seyde hem: Sceencket nu ende brenghet den prince des hoves. Ende si brochtent. Doe hi den wijn die vanden water ghemaect was, smaecte ende niet en wiste, wan hi quame, mer die dienres wistent, diet dwater ghescept hadden, doe riep die prince der brulochten den brudegom ende seyde hem: Eelc mensche seet irst den goeden wijn ende als die lude dronken sijn, dan settet hi dat ergher is, mer du hebste den gueden wijn ghehouden al |52r| noch toe.

  Dit beghinne der teykene dede Ihesus in Cana Galilee ende apenbaerde sine glorie, ende sine jongheren gheloefden in hem.

 

 

 

II

 

         Ende dies derds daghes sijn brulochte ghemaect in Chana Galilee, ende daer was Ihesus moeder, maer Ihesus es gheroepen ende sine jongheren ter brulocht. Ende den wijn ghebrekende seide Ihesus moeder te hem: Sine hebben ghenen wijn. Ende Ihesus seide hare: Wat mi ende di, wijf? Mine ure en quam noch niet. Sijn moeder seide den dienaren: Soe |194v| wat hi u seghet, doet. Daer waren gheset VI steinen cruken na de suveringhe der Joden, elke begripende twevuldeghe mate ochte drievuldeghe. Ihesus seide hen: Vult de cruken met watre. Ende si vuldense toten oversten. Ende Ihesus seide hen: Scept mi ende draghet den archytriclino. Si droeghen. Maer doe archytriclinus ghesmaecte dwater wijn ghemaect, ende niet en wiste wa\nent  was, maer die diennaren, die dwater sciepen, wistent, archytriclinus roept den brudegoem ende seide hem: Elc mensche set ten iersten goeden wijn ende alse si dronken worden sijn, dan dat daer argher es, maer du heves ghehouden den goeden wijn tote noch.

       Dat beghen der tekene dede Ihesus in Chana Galilee ende openbaerde sine glorie, ende sine jongheren gheloefden in hem.

Joan Ambrosio Dalza - Petrucci 1508

Kalata ala spagnola - Piva


Paula Bär-Giese - trommels

Hans Meijer - luit


SINT ROCHUS KAPEL ‘DE ARMEN DE POTH’ - AMERSFOORT’

BRUYLOFT IN CANA IN GALILEE  - Jan Cornelisz. Vermeyen, ca. 1530 - ca. 1532 Jan Jan Cornelisz. Vermeyen was in dienst bij keizer Karel V

ANIMATIE BRUYLOFT - Fantasia que contrahaza la harpa en la manera de Ludovico.

Tres libros de Musica en Cifras para Vihuela, Libro I, f. XIII.


CAMERA - HANS MEIJER

AUDIO & VIDEO EDITING - HANS MEIJER

DE RIJKSSTUDIO  AWARD 2014

INZENDING MUSICK’S MONUMENT

In deze nachtscène – iets nieuws in de schilderkunst – bereikte Vermeyen een dramatisch effect. Het kaarslicht speelt over de gezichten en veroorzaakt donkere schaduwen. Voor de vlammetjes is bladgoud gebruikt. Vermeyen was zijn tijd ver vooruit: pas omstreeks 1600 zou het ‘nachtstuk’ als genre door de Italiaanse schilder Caravaggio grotere bekendheid krijgen.

ANIMATIE BRUYLOFT - Fantasia que contrahaza la harpa en la manera de Ludovico.

Tres libros de Musica en Cifras para Vihuela, Libro I, f. XIII.

ANIMATIE BRUYLOFT - Fantasia que contrahaza la harpa en la manera de Ludovico.

Tres libros de Musica en Cifras para Vihuela, Libro I, f. XIII.https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-4820

    HOME


    CONTACT


    WEBSHOP


    CONCERT PROGRAMS


    AUDIO


    SEARCH
    MATTHAEUS CROMMIUS - DAT NIEUWE TESTAMENT ANTVERPIAE 1539


    MUSICK’S MONUMENT - LIBRARY & ART COLLECTIONS


MADAME ÉDOUARD MANET (Suzanne Leenhoff, (1829 - 1906)


    MADAME ÉDOUARD MANET - SOPRANO & PIANIST


MARTIN LUTHER  PROJECT 2017 : 500 YEARS OF REFORMATION


    MARTIN LUTHER: THE COMPOSER & MUSICIAN


HANS MEMLING (ca 1435-1440  - 1494)

    SYBILLA SAMBETHA & MILLE REGRETZ


REMBRANDT PROJECT


    SCHOONEN BRANT - SAEL REMBRANDTHOUSE


    GREENSLEEVES - REMBRANDT & SASKIA UYLENBURGH


    GRIEN SLIVIS LUTE DUET - REMBRANDT & ADRIAEN VAN RIJN


    AMARILLI - GIULIO CACCINI - SASKIA UYLENBURGH


    MY LADY HUNSDONS ALLMANDE - REMBRANDT


    FLOW MY TEARS -  SINTE PAUWELS - REMBRANDT & HENDRICKJE STOFFELS


    FLOW MY TEARS - DS ADRIAEN SMOUT


RIJKSMUSEUM AMSTERDAM - RIJKSSTUDIO PROJECT 2015


    HABSBURG - BURGUNDIAN COURT MUSIC


    THE GOLDEN AGE JACKET FITS ALL AGESRIJKSMUSEUM AMSTERDAM - RIJKSSTUDIO PROJECT 2014


    RIJKSSTUDIO PAINTINGS WITH MUSICAL INSTRUMENTS & MUSIC


    RUFFS (KRAGEN)


    QUEEN HORTENSE OF HOLLAND (1806-1810)


    BRUYLOFT IN CANA IN GALILEE - J.C. VERMEYEN CA 1530 - DALZA 1508


    MARIA ZART VON EDELER ART - ARNOLT SCHLICK 1512


    MADONNA VAN DE NEDERIGHEID - FRA ANGELICO - MIRAKEL VAN AMERSFOORT 1444


    REMBRANDT &  DAT NIEUWE TESTAMENT 1539


KvK: 41211992 B01

AANGEMERKT DOOR DE BELASTINGDIENST NL ALS

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

INFO STICHTING MUSICK’S MONUMENT