Multimedia Art Productions


Paula Bär-Giese - soprano & Hans Meijer - lute

Spaans-logtje

Walther von der Vogelweide, Wartburg VIDEOich sass

Walther von der Vogelweide (c. 1170 – c. 1230) was a Minnesänger, who composed and performed love-songs and political songs ("Sprüche") in Middle High German. Walther has been described as greatest German lyrical poet before Goethe;[ his hundred or so love-songs are widely regarded as the pinnacle of Minnesang, the medieval German love lyric, and his innovations breathed new life into the tradition of courtly love. He is also the first political poet writing in German, with a considerable body of encomium, satire, invective, and moralising.
Little is known about his life, but he was a travelling singer who performed for patrons at various princely courts in Germany. He is particularly associated with the Babenberg court in Vienna. Later in life he was given a small fief by the future Holy Roman Emperor, Frederick II.
His work was widely celebrated in his time and in succeeding generations—for the Meistersingers he was a songwriter to emulate—and this is reflected in the exceptional preservation of his work in 32 manuscripts from all parts of the High German area. The largest single collection is found in the Codex Manesse, which includes around 90% of his known songs. However, most Minnesang manuscripts preserve only the texts, and only a handful of Walther's melodies survive.
Notable songs include the love-song "Under der linden", and the religious
Palästinalied, for which the melody has survived.Walther von der Vogeleweide aank

logo-2

HARBA LORI FA - HERTOG JAN I VAN BRABANT(1254-1294)/NEIDHART(1190-1237)

CANTIGAS DE SANTA MARIA - ALFONSO X EL SABIO

CANTIGAS DE SANTA MARIA SOLO VIHUELA - ALFONSO X EL SABIO

Crusade Song - Seigneurs, sachiez qui or ne s’en ira - Thibaut de Champagne (1201–1253)

THERA COPPENS -Johanna en Margaretha - Gravinnen van Vlaanderen

Medieval Art Collection Castle Huis Bergh

Margaretha:Thera


IMG_4392IMG_4417

LibraryTHE MUSICK'S MONUMENT MEDIEVAL LIBRARY

Huis Bergh HS. 3.   Ghent.    XVd
Processionale // P, (8),  8o, 86 f., 192: 139 (30; 17, 132: 15, 95) // 1 min. on vellum, 28 in. penwork // Contemp. binding.

Huis Bergh HS. 4.    Utr.     XVd
Horae // V (8), 136 f., 140: 1O4 (18; 17, 80: 15, 59) // 10 painted in., penwork, borders (G) // Van Heek p. 103, Leloux 1980 p. 185.

Diplomatische multimediale editie bezorgd
door dr. Willem Kuiper & Matthijs Holwerda M.A.,
Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde Universiteit van Amsterdam


Huis Bergh HS. 5.   Holl.    XVd
Horae // V (8), 87 f., 90: 74 (17; 8, 75: 20, 47) // 4 painted in., penwork // Van Luttervelt p. 80, Leloux 1980 p. 186.


Diplomatische multimediale editie bezorgd door
door dr. Willem Kuiper & Matthijs Holwerda M.A.,
Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde Universiteit van Amsterdam


Huis Bergh HS. 9. Brugge.     XVd
Horae // V (8), 136 f., 205: 145 (19; 28, 117: 17, 78) // 14 min., 28 inh. in., 63 painted in., borders (G) // Original binding // Van Heek p. 96, 98.


Huis Bergh HS. 26.    Fr. (?).    XVd
Horae, Prayers // V (8), 40 f., 90: 63 (14; 14, 43: 14, 30) // Painted in., borders (G).


Huis Bergh HS. 29.   Brugge (?).     XVd
Horae // V  (8), 170 f., 119: 86 (16; 19, 65: 15, 43) // 13 min., painted in., penwork, borders (G).

Huis Bergh HS. 34.   Fr.    XVd
Sequences plus music, Manuale // V (8), 305 f., 148: 97 (21; 12, 98: 15, 42) // 2 min., painted in., penwork, borders (G).

Huis Bergh HS. 35.   Luik.    XIIId
Psalterium, Horae, Prayers // V (8), 176 f., 193: 124 (26; 18, 126: 15, 78) // 1 min., 24 hist. in., penwork, drôleries (G) // Van Heek p. 85, 107, Firmin-Didot, Sinclair p. 25.

Het Mirakel van Amersfoort
In den jare ons Heeren 1444 geschiede in de stadt van Amersfoordt een wonderlick mirakel.

Duizenden bedevaartgangers hebben sinds de vijftiende eeuw troost en hoop gevonden bij het kleine, onaanzienlijke Mirakel-beeldje van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort.
Ze is ontstaan uit een mal, gevuld met goedkope pijpaarde, een ‘massaproduct’ uit de middeleeuwen dat via markten en marskramers zijn weg vond naar de huizen van arme gelovigen. Het verhaal dat er aan ten grondslag ligt, heeft de lieflijke glans van elke Maria-legende:

De legende
In het jaar 1444 ging Geertgen Arents uit Nykercken op weg naar Amersfoort om daar in het klooster te treden. In een plunjezak droeg ze wat schamele bezittingen die aantoonden, dat bij haar thuis in Nijkerck armoede werd geleden. Geertgen schaamde zich vooral voor het goedkope Mariabeeldje dat ze bij zich had. Uit vrees dat de kloosterzusters op haar zouden neerkijken nam ze een vreselijk besluit: ze gooide de beeltenis van Maria de Moeder van Jezus, oneerbiedig in het water van de Eem.
Anno domini 1444 doe wert dat beeldt onser liever vrouwen hier buijten die
campoert inden water gevonden onder den ijesse van eenre maghet die margriet hieten, die op die tijt bij een verwer woende, ende op den heijlighen Karsdach, hier in deser capelle gebracht van broeder Jan van Schoenhoven onser vrouwen broeder Carmelijt.


Welvaart voor de pelgrimsstad
Vanaf dat ogenblik waren de mirakelen niet uit de lucht: blinden die bij haar kwamen bidden konden weer zien, doven konden weer horen, zieken vonden genezing.
De geruchten over de wonderen van het beeldje van Onze Lieve Vrouwe in Amersfoort verspreidden zich snel. Een priester besloot in een boek alle getuigenissen op te schrijven van dankbare gelovigen die vervulling van hun wensen hadden gevonden. Het was een prachtig propagandamiddel want spoedig kwam de bedevaarten naar Onze lieve Vrouwe van Amersfoort op gang. Ze kreeg een uitstekende reputatie. De herbergiers en winkeliers voeren er wel bij. De dankbare bedevaartgangers vulden het offerblok met hun gulle gaven. De pastoor kon in de loop der tijden het interieur verfraaien met schilderijen, nieuw altaarzilver en een luxe communiebank gesneden uit glanzend
eikenhout. Maar het grootste teken van Maria’s succes was de bouw van de Onze Lieve Vrouwekapel met toren die voor een groot deel werd gefinancierd uit de kas van de kapel met het mirakelbeeld.

Mirakel op paneel
Het wonder gaf een anonieme schilder in de 16de eeuw inspiratie om de legende van Griet Albert Ghisen op hout te schilderen. Het decor toont de stad Amersfoort in al zijn middeleeuwse pracht. De toren van de Onze Lieve Vrouwekerk steekt triomfantelijk boven de bakstenen huizen uit. Langs een gracht staat een paar verwonderd naar het tafereel te kijken dat zich op de voorgrond afspeelt: Griet Albert Ghisen vist - gekleed in een vlammend rode jurk - in haar emmer het beeldje van Maria uit het water. Dankzij dit sterk tot de verbeelding sprekende schilderij hechtte het wonder van Amersfoort zich tot op de dag van vandaag in het geheugen van duizenden gelovigen.

Het Mirakelboek
Het middeleeuwse Mirakelboek werd zo vaak ter hand genomen dat het uit elkaar begon te vallen. Een zorgzame kerkdienaar heeft het netjes overgeschreven. Het getuigt op ontroerende wijze van godsvrucht en liefde voor Onze Lieve Vrouwe. Dit boek bevindt zich nog altijd in de Oud-Katholieke kerk van de H. Georgius op ’t Zand. Enkele citaten:

Item het was een kijndt van Jutfaes, wende was lange tijt creuepel ende lam mit beijen beenen. Die olders loeffden haer bevaert tot Onse Lieve Vrouwe t’Amersfoert ende dat kijndt bestont te gaen ende dede zijn bedevaert.

Item was een vrou van Zwolle ende hadde iij jonge kijnderen; dat een viel doot van een solre; dat ander kijndt sat ende att appelen; daer quam een vercken en beet hem off beijde zijn handen; dat derde kijndt wert van haer buers kijndt int spuelen offgesteecken zijn keel. Als dit die moeder sach van ongenueghten wert zij cranck van sinnen, alzoe datmense bracht te Gheel te pilrimars. Zij bleeff allonsinnch. Daarna loeffden zij ende haer vrienden tot Maria in Amersfoert ende zij quam zedich ende sijnnich en dede haer bevaert ende danckte Maria.

Item het was een man van Cortehoeff, die geslaghen was tusschen zijn scholderen mit een bijel, datter zijn adem doore gijnck ende lach in groter raserie, dat hem d’meijsters tot Utrecht overgaven. Hij loeffde zijn bevaertin linne clederen Onse Lieve Vrouwe t’Amersfoort te versoecken ende hij is in iiij of v uren ontslaep geworden. Ende doe hij
weder ontwaecte. Docht hem, dat hij niet gewont en was. Ende hij is daer nae terstont gebetert.

Het Mirakelbeeldje
De tand des tijds spaarde Onze Lieve Vrouwe niet: de kleuren vervaagden, de pijpaarde verbrokkelde en het kroontje viel van haar hoofd. Er zat niets anders op dan de miraculeuze resten aan het oog van de gelovigen te onttrekken. Er werd een mooie schrijn vervaardigd getooid met de beeltenis van Maria en Kind. Daarin rusten de resten nog altijd.

Elk jaar vindt er in mei nog een Maria processie in Amersfoort plaats om het mirakel te gedenken. De met wijwater besprenkelde deelnemers verlaten de Oud Katholieke Kerk en gaan van de Onze lieve Vrouwetoren naar de plek waar het beeldje uit het water zou zijn opgehaald. Na een gebed keren de processiegangers terug naar ’t Zand om in de katholieke St. Xaveriuskerk de plechtigheid af te sluiten met een liturgieviering.

Een mooie traditie rond een oude legende in een prachtige
stad.  

Thera Coppens  


Het Mirakelgedicht
In de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel wordt het Mirakelgedicht Hss. 8179-8180 bewaard.
Het
Mirakelgedicht, waarvan de auteur anoniem is gebleven, bevond zich oorspronkelijk op een memorietafel, een gedachtenisbord, geplaatst of gehangen boven het graf van de vindster van het Mirakelbeeldje. Het gedicht geeft een levendige beschrijving van de vondst van het beeldje die Amersfoort tot het belangrijkste laat-middeleeuwse bedevaartsoord in de noordelijke Nederlanden zou maken. Het moet zijn ontstaan in of kort na 1493, het jaar waarin de vindster overleed.

R.M. Kemperink
MIRAKELBOECK ONSER LIEVER VROUWEN ’T AMERSFOERT

MIRAKEL  001-003
MIRAKEL  004-010
MIRAKEL  010-012
MIRAKEL  013-015
MIRAKEL  015-021
MIRAKEL  021-027
MIRAKEL  027-031
MIRAKEL  032-035
MIRAKEL  035-040
MIRAKEL  040-043
MIRAKEL  044-046
MIRAKEL  046-051
MIRAKEL  051-055
MIRAKEL  056-059
MIRAKEL  060-064
MIRAKEL  064-067
MIRAKEL  067-071
MIRAKEL  072-076
MIRAKEL  077-081
MIRAKEL  081-084
MIRAKEL  084-088
MIRAKEL  088-091
MIRAKEL  092-097
MIRAKEL  098-102
MIRAKEL  103-108
MIRAKEL  109-114
MIRAKEL  114-117
MIRAKEL  117-121
MIRAKEL  121-126
MIRAKEL  126-131
MIRAKEL  132-136
MIRAKEL  136-141
MIRAKEL  141-144
MIRAKEL  144-147
MIRAKEL  147-150
MIRAKEL  151-153
MIRAKEL  153-157
MIRAKEL  157-160
MIRAKEL  160-162
MIRAKEL  163-165
MIRAKEL  165-167
MIRAKEL  167-171
MIRAKEL  171-174
MIRAKEL  174-178
MIRAKEL  178-181
MIRAKEL  182-184
MIRAKEL  184-188
MIRAKEL  188-191
MIRAKEL  191-194
MIRAKEL  194-197
MIRAKEL  197-200
MIRAKEL  200-203
MIRAKEL  203-206
MIRAKEL  206-208
MIRAKEL  208-210
MIRAKEL  211-213
MIRAKEL  213-215
MIRAKEL  215-218
MIRAKEL  218-220
MIRAKEL  221-223
MIRAKEL  223-226
MIRAKEL  226-228
MIRAKEL  228-230
MIRAKEL  231-234
MIRAKEL  234-236
MIRAKEL  236-238
MIRAKEL  239-241
MIRAKEL  241-244
MIRAKEL  244-246
MIRAKEL  246-249
MIRAKEL  249-251
MIRAKEL  251-254
MIRAKEL  254-256
MIRAKEL  256-259
MIRAKEL  260-261
MIRAKEL  261-263
MIRAKEL  263-266
MIRAKEL  266-269
MIRAKEL  270-272
MIRAKEL  272-274
MIRAKEL  275-278
MIRAKEL  278-281
MIRAKEL  282-285
MIRAKEL  286-289
MIRAKEL  289-292
MIRAKEL  292-296
MIRAKEL  296-298
MIRAKEL  299-300
MIRAKEL  300-302
MIRAKEL  302-303
MIRAKEL  303-305
MIRAKEL  306-308
MIRAKEL  308-310
MIRAKEL  310-312
MIRAKEL  312-313
MIRAKEL  314-316
MIRAKEL  316-317
MIRAKEL  317-319
MIRAKEL  319-321
MIRAKEL  321-324
MIRAKEL  324-327
MIRAKEL  328-331
MIRAKEL  331-334
MIRAKEL  334-336
MIRAKEL  336-337
MIRAKEL  337-339
MIRAKEL  339-342
MIRAKEL  343-346
MIRAKEL  347-350
MIRAKEL  350-352
MIRAKEL  352-354
MIRAKEL  354-357
MIRAKEL  357-360
MIRAKEL  360-362
MIRAKEL  363-366
MIRAKEL  366-370
MIRAKEL  370-374
MIRAKEL  374-376
MIRAKEL  376-379
MIRAKEL  379-382
MIRAKEL  382-385
MIRAKEL  385-387
MIRAKEL  387-390
MIRAKEL  390-393
MIRAKEL  393-394
MIRAKEL  395-397
MIRAKEL  398-400
MIRAKEL  401-404
MIRAKEL  404-407
MIRAKEL  407-408
MIRAKEL  408-410
MIRAKEL  410-412
MIRAKEL  412-414
MIRAKEL  414-416
MIRAKEL  416-418
MIRAKEL  419-421
MIRAKEL  421-423
MIRAKEL  423-424
MIRAKEL  424-426
MIRAKEL  427-428
MIRAKEL  428-430
MIRAKEL  431-432
MIRAKEL 432
MIRAKEL  432-434
MIRAKEL  434-438
MIRAKEL  438-441
MIRAKEL  441-443
MIRAKEL  443-446
MIRAKEL  447-451
MIRAKEL  452-456
MIRAKEL  456-459
MIRAKEL  460-462
MIRAKEL  463-466
MIRAKEL  466-469
MIRAKEL  469-473
MIRAKEL  474-477
MIRAKEL  477-479
MIRAKEL  479-481
MIRAKEL  481-484
MIRAKEL  484-486
MIRAKEL  487-489
MIRAKEL  489-491
MIRAKEL  491-493
MIRAKEL  493-495
MIRAKEL  495-497
MIRAKEL  497-498
MIRAKEL  498-500
MIRAKEL  500-502
MIRAKEL  502-503
MIRAKEL  503-505
MIRAKEL  505-508
MIRAKEL  508-511
MIRAKEL  511-513
MIRAKEL  513-515
MIRAKEL  515-517
MIRAKEL  517-519
MIRAKEL  519-522
MIRAKEL  522-526
MIRAKEL  526-527
MIRAKEL  528-530
MIRAKEL  530-531
MIRAKEL  531-533
MIRAKEL  533-534
MIRAKEL  534
MIRAKEL  535-537
MIRAKEL  537-539
MIRAKEL  539-542
MIRAKEL  542


MIRAKEL VAN AMERSFOORT 1444 PROGRAMMAPaula Bär-Giese Hans Meijer

IMG_0967